Pravila oziroma pogoji nagradnega izziva »Dropin skater challenge«

Pravila oziroma pogoji nagradnega izziva

»Dropin skater challenge«

 

 1. Organizator nagradnega izziva

 

1.1. Dropin boards, Uroš Židanek s.p., cesta Radomeljske čete 24.c, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: organizator), organizira nagradni izziv »Dropin skater challenge«(v nadaljevanju:nagradni izziv).

 

1.2. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem izzivu.

 

 1. Časovni potek nagradnega izziva

 

2.1. Nagradni izziv traja od 22.12.2020 do vključno 22.1.2021. Nagradni izziv poteka s pomočjo vmesnika za (PC/iOS) ali aplikacije (android) na spletni strani nagradnega izziva www.dropinboards.com/dropin-skater (v nadaljevanju: spletna stran nagradnega izziva).

 

2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice nagradnega izziva.

 

 1. Namen nagradnega izziva

 

3.1. Namen nagradnega izzivaje izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke in izdelkov dropin boards. Vse pravice pridržane.

 

 1. Pogoji sodelovanja v nagradnem izzivu

 

4.1. Splošno

 

4.1.1. V nagradnem izzivu lahko sodelujejo vse fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradnega izziva.

 

 

4.1.2. Sodelovanje v nagradnem izzivu ni pogojeno z nakupom. Je pa pogoj sledenje oziroma všečkanje Instagram računa (https://www.instagram.com/dropinboards/)

ali Facebook računa (https://www.facebook.com/dropinboards/)

 

4.1.3. Število sodelovanj v nagradnem izzivu ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje, vendar lahko vsak posameznik dobi le eno izmed nagrad.

 

4.1.4. Z oddanim časom na koncu igre (Submit) v nagradnem izzivu se vsak posameznik soglaša s temi pravili oziroma pogoji sodelovanja in se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

 

4.1.5. Fizične osebe stare  do 18 let, lahko v nagradnem izzivu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

4.1.6. Osebni podatki, ki se zbirajo v tem nagradnem izzivu so: ime in e-naslov.

 

24.1.7. Udeleženci v tem nagradnem izzivu se po odigrani igri in stisku gumba “submit” strinjajo z javno objavo osebnih podatkov (ime).

 

4.2. Sodelovanje v nagradnem izzivu:

 

4.2.1. V nagradnem izzivu sodeluje posameznik, ki (v času trajanja nagradnega izziva, ki je 30 dni) na spletni strani nagradnega izziva izpolni osebne podatke (ime, e-naslov), se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnem izzivu ter obdelavo osebnih podatkovin pritisne tipko »Pošlji« (submit).

 

4.2.2.Če se posameznik ne strinja s splošnimi pogoji ali z obdelavo osebnih podatkov, sodelovanje v nagradnem izzivu ni mogoče.

 

 

4.2.3. Pred uspešno prijavo posameznik lahko odigra igro »Dropin skater«, in sicer na način, da pobere vseh 5 rolk in eliminira vseh 15 dinozavrov. Čas igranja igre Dropin skater meri ura. Cilj igre je čimprej pobrati rolke in se znebiti dinozavrov.

 

4.2.4. Na spletni strani nagradnega izziva je razpredelnica 10 najhitrejših udeležencev nagradnega izziva.

 

 

4.3. Omejitve sodelovanja:

 

4.3.1. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravneosebe ali zaposleni v teh pravnih osebah, ki neposredno sodelujejo pri organizaciji nagradnega izziva, v nagradnem izzivu ne smejo sodelovati.

 

 1. Seznam nagrad (nagradni sklad):

 

5.1. Nagradni sklad vsebuje oziroma obsega 1 x deska Dropin boards, 1x protizdrsna podlaga, 3x majica Dropin boards in 2x kapca Dropin boards.

 

 1. Rolka + grip+ majica + kapa dropin boards (v vrednosti 41,99 €)
 2. Majica + kapa dropinboards (v vrednosti 30€)
 3. Majica ali kapa dropinboards (v vrednosti 16) €

 

 

5.2. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 88€ (z vključenim DDV).

 

5.3. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.Slike na promocijskem materialu so simbolične.

 

 

 

 1. Nagrajenci nagradnega izziva:

 

6.1. Organizator bo na spletni strani nagradnega izzivaobjavil 3 najhitrejše udeležence, ki so odigrali in dokončali igro »Dropin skater«. Rezultati so dokončni, pritožba na objavljene rezultate ni mogoča.

 

6.2. Nagradepodeli organizator pod pogoji določenimi s temi pravili.

 

 1. Objava nagrajencev

 

7.1. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in poštne številke kraja bivanja na spletni strani www.dropinboards.com/dropinskater, v e-poštnih sporočilih nagradnega izziva in na povezanih objavah (Facebook, ipd.), ki promovirajo ta nagradni izziv, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

 

7.2. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradnega izziva naslednji dan po zaključku nagradnega izziva.

 

 1. Splošno o nagradah in nagrajencih

 

8.1. Organizator bo preveril, če so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravilioziroma pogoji.

 

8.2. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku posreduje podatke za pošiljanje nagrade. O tem bodo vsi nagrajenci pozvani s strani organizatorja preko e-sporočila, najkasneje v roku 10 dni po objavi nagrajencev, in sicer na e-naslov, katerega so udeleženci vpisali za sodelovanje v nagradnem izzivu. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo organizatorja ne bo odzval v roku (10 dni), navedenem v obvestilu, ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval vseh pogojev za sodelovanjev nagradnem izzivu, izgubi pravico do nagrade.

 

8.3. Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti, možen pa je tudi osebni prevzem na sedežu podjetja Dropin boards, cesta Radomeljske čete 24.c. 1235 Radomlje. Strošek dostave po pošti bo plačal nagrajenec. Če nagrajenec ne prevzame poštne pošiljke ali se le-ta vrne organizatorju, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

8.4. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 

8.5. Če nagrajenec organizatorju podatkov iz točke 8.2. ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravilni ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 

8.6. Organizator nagradnega izziva si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade (tudi v naslednjih primerih):

-če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-če se ugotovi, da je udeleženec v izzivusodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega izziva,

-če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogojev, določenih v teh pravilih,

-če se tudi po obvestilu nagrajencem,nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade.

8.7. Z oddajopriporočene pošiljkez nagrado na pošto, prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.

8.8. V primeru naknadne izključitve nagrajenca iz sodelovanja v nagradnem izzivu, se lahko nagrajencu odvzame nagrada oziroma se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z nagrado, lahko organizator od navedene osebe zahteva znesek v višini vrednosti nagrade.

 

 

 1. Druge določbe

9.1. Organizator ne odgovarja za sodelovanje udeležencev v nagradnem izzivu z nepopolnimi podatki, z napačnimi podatkiali v nasprotju s pravili.

9.2. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega izziva, ne odgovarjajo za morebitno škodo,ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagradeo ziroma, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

9.3. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradni izziv. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani www.dropinboards.com/dropin-skater .V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

9.5. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega izziva bo organizator udeleženc eobveščal na spletni strani www.dropinboards.com/dropin-skater.

9.6. Odločitev organizatorjao vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim izzivom oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

9.7. Organizator nagradnega izzivane odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov, težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi kakršnihkoli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradnega izziva.

9.8. Organizator nagradnega izziva lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradnega izziva, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

 

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

10.1. Udeleženci v nagradnem izzivu izrecno dovoljujejo, da organizator Dropin boards, Uroš Židanek s.p., cesta Radomeljske čete 24.c, 1235 Radomlje, vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki (osebno ime, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov), ki jih je pridobil skladno s Pravili oziroma pogoji nagradnega izziva »Dropin skater challenge«, ki so objavljeni na spletni strani www.dropinboards.com/dropin-skater.

.10.2. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

 

10.3. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z zakonom s področja varstva osebnih podatkov in z zakonom s področja elektronskih komunikacij.

 

10.4. Udeleženci v nagradnem izzivu izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

-izvedbo nagradnega izziva v vseh vidikih;

-obveščanje o rezultatu žrebanja nagrajencev;

-objava imen nagrajencev na spletni strani www.dropinboards.com/dropin-skater.

. 10.5. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.

 

10.6. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani udeležencev oziroma do zaključka nagradnega izziva oziroma do podelitve nagrad. Po preteku roka hrambe upravljavec osebne podatke trajno izbriše oziroma uniči.

 

10.7. Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo:

-potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;

-omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;

-posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

-dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;

-izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

 

 1. Preklic sodelovanja

11.1. Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradnega izziva prekliče svoje sodelovanje, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov:info@dropinboards.com .Po prejemu tega sporočila, organizator udeleženca iz nagradnega izziva izključi.

 

 1. Reševanje pritožb

 

12.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim izzivom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo nagradnega izziva in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

 

12.2. Morebitne spore, nastale iz naslova nagradnega izziva, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. Objava, veljavnost pravil

 

13.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena oziroma dostopna so na spletni https://dropinboards.com/pravila-oziroma-pogoji-nagradnega-izziva. Datum objave pravil:21.12.2020

Organizator: Dropin boards, Uroš Židanek s.p.

 

en_USEnglish